Villkor

Skräddarsydda resor

Största ligorna

Personlig hjälp

ALLMÄNNA VILLKOR

Följande villkor gäller mellan Jomalive Sport & Nöjesresor AB (JOMALIVE) och för Dig som själv eller genom annan träffar avtal med JOMALIVE enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet kan gälla boende, transport, biljetter och ev. köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa.

Vi har ordnat resegaranti hos Kammarkollegiet

Att vi har ordnat med resegaranti innebär att du kan få ersättning om någon del av din paketresa eller sammanlänkade researrangemang blir inställd om vi skulle drabbas av insolvens.

Att vi har ordnat med resegaranti betyder att du har rätt till ersättning för den del av paketresan eller sammanlänkade researrangemanget som vi ansvarar för och som inte har fullgjorts.

Kontrollera att vi har ordnat med resegaranti

Länk till: https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/resegaranti/ansok-om-ersattning-ur-resegarantin

Läs mer om resegaranti hos Kammarkollegiet

Länk till: https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/resegaranti/anmal-reseverksamhet

Vem är ansvarig?

Ansvarig arrangör är JOMALIVE Sport & Nöjesresor AB, Värendsvägen 1, 360 43 Åryd

Tel. Johan Ekberg 070-577 45 67, Tel. Mats Karlsson 0766-35 45 65, info@jomalive.com

För resor med reguljära transportmedel kan särskilda villkor gälla. JOMALIVE är skyldigt att se till att Du får ta del av dessa vid bokningen, att Du får nödvändiga färdhandlingar och att Du informeras om alla väsentliga förändringar som rör Din bokning.

När blir min bokning bindande?

Bokningen gäller för såväl JOMALIVE som för Dig så snart JOMALIVE skriftligen eller med e-post har bekräftat bokningen och Du inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift (eller hela summan för bokningen).

Vad, när och till vem ska jag betala?

Se Särskilda Villkor nedan. 
Inträffar kostnadsökningar för JOMALIVE efter det att avtalet enligt ovanstående punkt blivit bindande för parterna,får JOMALIVE höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

 1. ändringar i transportkostnader
 2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller
 3. ändringar i växelvalutan som påverkar arrangörens kostnader för resan.

Tidpunkt och mottagare av betalning framgår av Särskilda Villkor.

Om jag inte betalar i tid?

Har Du betalt anmälningsavgiften skickas EN påminnelse på slutlikviden. Bokningen avbokas om inte slutlikviden är JOMALIVE tillhanda senast det datum som står på påminnelsen. Om jag vill avboka?

Du kan ENDAST avboka resor utan biljetter via mail till info@jomalive.com och du måste då ange ditt bokningsnummer. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds direkt till underleverantör. Var vänlig kontrollera din bokningsbekräftelse för mer information. Din avbokning är giltig först när du fått en skriftlig bekräftelse på din avbokning från oss. 
Avbokning kan ske senast 30 dagar före ankomst, så vida ej annat överenskommits. Vid avbokning senare än 30 dagar innan ankomst sker ingen återbetalning. Ni kan ej avboka resa innehållande biljetter till spåortevenmang eller musikaler.

Om jag bara vill ändra på något?

OBS! Ändring av ankomst eller avresedag kan göras under förutsättning att det finns plats.. Se vidare under särskilda villkor.

Om något blir fel? 

Om hela eller delar av Din bokning inte kan levereras enligt bokningsbekräftelsen och om inget ersättningsarrangemang kan ordnas, vars skillnader mot det Du bokade är så små att det saknar betydelse för Dig t.ex. hotell i samma klass så har Du rätt att avboka. Du får då tillbaka allt det Du betalat, med avdrag för värdet av de delar av bokningen, som Du eventuellt redan hunnit utnyttja. Om en transporttjänst eller evenemang som ingått i bokningen inställs på kort varsel, gäller att återbetalning sker endast för inställt evenemang/transporttjänst. Om Du har klagomål måste Du framföra dem till oss inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel som uppstår under vistelsen skall rapporteras omedelbart. Detta görs i första hand till ex. hotellet eller flygbolaget. Om Du underlåtit att söka rättelse under hyrestiden och därmed ej givit hotellet/flygbolaget möjlighet att rätta till eventuella brister, kan Du inte i efterhand kräva ersättning. Om Du ändå inte är nöjd med kompensationen / ersättningen skall detta framföras skriftligen senast 60 dagar efter avresa.

Om jag och arrangören inte kommer överens?

Vänd Dig direkt till oss med eventuella klagomål. Om vi inte kommer överens kan Du vända Dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och representanter för researrangörer och konsumenter. Nämndens adress är: Box 174, 101 23 Stockholm.

Som arrangör är vi skyldiga att se till att:

 • Du får en skriftlig bekräftelse på Din bokning.
 • Du får handlingar och övriga uppgifter i god tid.
 • Köpta tjänster stämmer med beskrivningen. Vi ansvarar inte för löften som ägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till Dig utan vår vetskap och som vi inte känt till. (Om Du överenskommit om något som inte omfattas av arrangörens avtal, se till att Du får det skriftligt och undertecknat av ägare eller kontaktperson).
 • Du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör Din bokning.

Vad har jag för skyldigheter? 

 • Du har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser gjorda av bokningspersonal som är av väsentlig betydelse för Dig skall vara noterade i färdhandlingarna för att kunna åberopas.
 • Du måste följa ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för hotellet/-lägenheten, transportmedlet, etc.
 • Om Du har något klagomål gällande objektet skall Du i första hand kontakta värden så att eventuella oklarheter kan lösas under Er vistelse.
 • Du skall vid bokningstillfället uppge om Du lider av någon typ av allergi så vi som förmedlare har möjlighet att hjälpa till med att arrangera enligt önskemål.

Personuppgiftslagen

Genom att betala samtycker Du till att personuppgifter får behandlas av JOMALIVE. Inbokade resenärer registreras i JOMALIVE:s kundregister i enlighet med personuppgiftslagen (PuL). Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig kundadministration, att tillförsäkra att JOMALIVE har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall samt att administrera och behandla eventuella skador. 
Uppgifterna kan också komma att användas för att informera om försäkrings- och betalningstjänster samt reserelaterade erbjudanden. Resenären kan även komma att kontaktas för marknadsundersökningar. 
Den som önskar information om vilka uppgifter som finns registrerade kan enligt §26 PuL ansöka om detta. 
Vänligen meddela JOMALIVE skriftligen om ni önskar rätta eller ta bort era uppgifter från kundregistret.

SÄRSKILDA VILLKOR

Anmälningsavgifter och slutbetalning

 • För bokningar som bokas tidigare än 30 dagar före ankomst skall en anmälningsavgift (delbetalning) om minst 20% av bokningens pris betalas vid bokningstillfället. 
 • För bokningar som bokas senare än 30 dagar före ankomst ska slutbetalning vara JOMALIVE tillhanda omgående. 
 • Du skall betala senast vid den tidpunkt som framgår av bekräftelsen. Slutbetalning (80%) skall vara JOMALIVE tillhanda senast 30 dagar innan ankomst.

Ändrings- och avbokningskostnad 

120 kronor per bokning och tillfälle.

Bokningsavgift, dröjsmålsränta 

Ingen bokningsavgift tas ut. För sent inbetald anmälningsavgift kan innebära att bokningen annulleras. Vid betalning efter förfallodag utgår dröjsmålsränta och påminnelseavgift.

Force Majeure 

För det fall resan inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller 
även om resans inställelse beror på någon som arrangören anlitat eller annan i tidigare led. 
Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.